LashParade

Upoznajte jednostavan naèin savr¹enog, debelog i dugog trepavica!

Okvir oèiju daje jasan izgled i èini nas dobro izgledati, osobito na slikama. Nije ni èudo da svaka ¾ena ¾eli imati dugu trepavicu i bilo bi najbolje da su lijepo zadebljane. Iz tog razloga produljuju trepavice, prièvr¹æuju umjetne, ali skupo, dugotrajno i prije svega ¹teti prirodnim trepavicama. Ne morate to uèiniti. Upoznajte serum trepavica, koji je potpuno inovativan i nezamjenjiv. Znanstvenici su uspjeli stvoriti revolucionarnu uèinkovitu formulu koja produljuje, zgu¹njava i hrani prirodne trepavice. Prema ¾enama, LashParade ureðaj je najbolja alternativa za kuæne trepavice, koje tra¾e puno vremena i zahtijevaju puno strpljenja.
Èitaj vi¹e

Kako LashParade radi?

LashParade djeluje opse¾no, posebno zahvaljujuæi kompleksu Triepeptid GHK. Ovaj kompleks je bogatstvo nanopeptida i aminokiselina, koje pobolj¹avaju transport keratinocita na ¾arulje kose. Sudjeluju u sintezi keratina. Rijeè je o rekonstrukciji folikula dlake i poticajnih ¾arulja da rastu vi¹e kose. Visoko koncentrirana keratin prodire u strukturu kose, puni ¹upljine u njemu i uèvr¹æuje kosu po cijeloj du¾ini. Laurdimonijev hidrolizat ima svojstva vla¾enja i ravnanja. Faza rasta dlaka produ¾uje se u prosjeku od najvi¹e 45 do èak 60 dana. To se odnosi ne samo na duljinu, veæ i na gustoæu trepavica.
Èitaj vi¹e

Prednosti kori¹tenja LashParade

Kupite LashParade i ¹armite sve s prirodnim izgledom! Glavne prednosti kori¹tenja ovog proizvoda su:

Dulje i zadebljane trepavice

LashParade sastojci æe produ¾iti fazu rast kose, zahvaljujuæi kojoj æe trepavice dobiti du¾u duljinu i puno njih æe doæi! S LashParade trepavicama postane gu¹æa i dulja za 76%!

Bolje dobrobiti i samopouzdanje

Va¹ odraz u zrcalu je osmijeh na va¹em licu. Vi¹e neæete izbrisati selfie ;-) Dobit æete povjerenje i zavodljiv izgled. Trepavice æe prirodno potamniti zbog jaèeg okvira oka.

Hranjivi trepavice

Talijanska trepavica æe se hraniti na staniènoj razini. Oni æe postati jaèi i otporniji na mehanièka o¹teæenja. Potrebno je samo 14 dana za hranu i jaèanje!

U¹teda vremena

Neæete morati primjenjivati maskaru niti stavljati umjetne trepavice. Ne samo da æete u¹tedjeti vrijeme, pogotovo ujutro, veæ i novac.

Jednostavna primjena

Proizvod ima prikladan aplikator. Ne trebate poseban postupak za kori¹tenje LashParade.

Koristiti

LashParade je kondicioner za trepavice u maskaru nalik maskaru. Pomoæu prikladnog aplikatora mo¾ete staviti ureðaj na trepavice. Proizvod treba koristiti u skladu s uputama proizvoðaèa. Ne bi trebao doæi u oèi. Treba ga koristiti svaki dan. Proizvod je namijenjen ¾enama koje ¾ele ojaèati, hraniti, produljivati i zadebljavati trepavice. LashParade treba primijeniti samo na trepavice koje su temeljito oèi¹æene od make-up-a. Efekti ovise o stanju trepavica, naèinu ¾ivota i ostalim pojedinaènim uvjetima.
Èitaj vi¹e

Mi¹ljenja i uèinci

LashParade je proizvod koji vrlo èesto preporuèuju struènjaci iz podruèja make-upa i kozmetologa kao pripravak za jaèanje trepavica nakon umjetnog uklanjanja. Kondicioniranje LashParade se razlikuje po svojoj uèinkovitosti u usporedbi s ostalima i stoga je vrlo popularna meðu ¾enama. Mnogo je pozitivnih recenzija na webu. LashParade je tajna savr¹enog selfiea na dru¹tvenim mre¾ama i blogovima. Prekrasna i najva¾nija prirodna, tako spektakularna postavka oèi koje LashParade pru¾a je ne¹to ¹to vam druge ¾ene zavidju, a vi i vas ljudi æe vas komplimentirati.
proèitajte sve recenzije
Na liniji: Ostala: umjetnost
Pa¾nja! Promocija za vas LashParade samo po
Kupi sada